Måndagen den 11 december 2023

Olovlig trädfällning

Riktlinjer och rutiner vid olovlig trädfällning och skadegörelse av träd

Det är olovligt att fälla träd på annans mark utan tillstånd. På samfällighetens mark sker detta dock ibland och det vanligaste är att man olovligt tar bort träd som skuggar, skymmer sikten eller på annat sätt stör den egna tomten. Naturligtvis kan det ju även vara ett misstag men det är ändå skadeståndsgrundande eftersom det är den som avverkar som har skyldighet att ta reda på vem som äger marken och träden.

 

En olovlig avverkning kallas rättsligt för ”egenmäktigt förfarande”. Skulle man också frakta bort virket från platsen gör man sig skyldig till ”stöld”. Ibland sker också skadegörelse på träd, t.ex. avbrutna plantor/ungträd på samfällighetens mark.

Rutiner vid olovlig trädfällning

Följande rutiner ska följas om en olovlig åtgärd uppdagas:

  • Platsbesök skall göras och händelsen skall dokumenteras med fotografering och anteckningar

  • Polisanmälan ska göras i de fall där s.k. gagnvirke avverkats (stubbdiameter större än eller lika med 10 cm) och alltid när det gäller detaljplanerade park- och grönområden

  • Om det finns en misstänkt, t.ex. närmast boende eller namngiven person vid anmälan, skall vederbörande tillfrågas skriftligen

  • Erkänner den skyldige trädfällningen, skall skadeståndsersättning utkrävas. Den skyldige skall ha möjlighet att inkomma med synpunkter inom 14 dagar

  • Mark som skadats av avverkningen skall, av den skyldige, återställas i ursprungligt skick

  • Vid röjning av sly, under 10 cm i stubbskär, skall vederbörande kontaktas och få en erinran från styrelsen

Rutiner vid skadegörelse av träd och trädplantering

Den som förstör eller skadar egendom till men för ägaren av egendomen gör sig skyldig till ”skadegörelse”.

  • Vid grov skadegörelse, t.ex. avbrutna träd eller trädplantor som måste ersättas, skall polisanmälan göras. Skadestånd tas ut genom bedömning av skada och enligt prislista

Skadeståndsanspråk

Enligt dokumentation om skadeståndsberäkning vid olovlig trädfällning så gäller som huvudregel, vilket prövats i domstol, att skadeståndet skall vara en beräkning av återanskaffningskostnad så långt som möjligt innan den olovliga trädfällningen. I skadeståndet skall ingå kostnader för borttagning av stubbar, förberedelser, inköp av nya träd samt plantering och erforderlig skötsel. Det som ersätts skall oftast vara mindre träd och inte fullvuxna träd.

 

Ersättning för fullvuxna träd kan bli aktuell om träden gett karaktärsdrag åt området, varit iögonfallande solitärer eller ingått i en helhet, t.ex. park- och grönområde.

 

Har någon avverkat ett fullvuxet träd kan, således, skadeståndsfrågan bli komplicerad. Markägaren kan kräva ersättning för återplantering av ett fullvuxet träd, vilket kan bli mycket kostsamt. Den skadeståndsskyldige hävdar ofta att det endast är virkesvärdet som skall ersättas. Att endast kräva ersättning för värdeminskning av träden skall dock inte praktiseras i annat fall än rena skogsfastigheter.

 

Förutom ett fast pris för skadestånd avseende avverkning och skadegörelse i park- och grönområde, skall ett pris per träd också tas ut.

 

Fast pris

Om skadegörelsen eller avverkningen skett så att skadan i området, av styrelsen, anses betydlig (t.ex. förändring av områdets karaktär, uppkomna kala ytor, enstaka viktiga karaktärsträd eller gamla träd tagits bort) skall ett fast skadestånd utkrävas.

 

Beloppet ska kunna varieras från 5 000 kr upp till 20 000 kr, beroende på bedömning av skadan, där högsta belopp tas ut om t.ex. ett helt grönområde avverkats eller vandaliserats, eller om ett särskilt, för området mycket värdefullt träd avverkats eller vandaliserats.

 

Pris per träd

Förutom den fasta kostnaden skall ett pris per avverkade eller skadade träd tas ut enligt följande: 2 000 kr/träd för träd mellan 10 cm och 20 cm i stubbdiameter. För träd med en stubbdiameter mellan 21 cm och 30 cm skall priset vara 3 000 kr/träd. För avverkade träd med en stubbdiameter över 31 cm skall ett pris om 4 000 kr/träd tas ut. Dessa priser gäller under förutsättning att trädet inte ersätts med ett likvärdigt träd i diameter och ålder.

 

Prislista per träd om man skall återställa med likvärdigt

Nedan redovisas prislista för ersättning av träd i park- och grönområden, inkl. kostnader för allt som krävs för att etablera ett träd (grävning/fräsning för planteriangsgrop, inköp av planta eller träd, planteringsjord, minst en säsongs vattning, m.m.). Dessa priser gäller om samfälligheten skall ersätta trädet med ett i motsvarande storlek.

 

Stubbdiameter (cm)

Pris per träd (kr)
0-9 1500
9-14 2000
14-16 2800
16-18 3600
18-20 5000
20-25 7500
25-30 12000
30-35 20000
35-40 28000
40-45 35000
45-55 45000

 

Priset kan bli betydligt högre om det gäller ovanliga och svåretablerade trädslag. Exempel på sådana träd kan vara ädellöv såsom lind, bok, cembratall, m.fl.

 

Prislista per träd om skadan av styrelsen inte anses betydande för området

  • Vederbörande får betala 2 000 kr per träd, detta avser träd med en stubbdiameter på 10 cm eller mer.

 

Alla priser enligt ovan är 2016 års priser och kan justeras årligen.